HANDELSBETINGELSER

1. Anvendelse

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for køb af produkter, undervisningsmateriale, kurser og rådgivning, der rekvireres online eller mundtligt (herefter kaldet ydelser | produkter) hos Strandskatt.dk, CVR.nr. 2535 1916.

1.2 Enhver levering fra Strandskatt.dk sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne. De tilsidesætter dermed alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, med mindre andet fremgår af den af riksted effekten fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse

2.1 Strandskatt.dk bliver tidligst forpligtet ved de af virksomheden afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Strandskatt.dk har afsendt sin ordrebekræftelse eller en faktura.

2.2 Strandskatt.dk er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen eller fakturaen er kommet til Købers kundskab at tilbagekalde de af virksomheden fremsendte erklæringer.

3. Priser

3.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af Strandskatt.dk udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Strandskatt.dk forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

3.2 Såfremt Køber undlader at modtage det bestilte materiale, eller hvis forsendelsesfirmaets levering af forsendelsen umuliggøres, som følge af Købers forhold på andre måder, skal Køber selv afholde udgifterne til at få det bestilte produkt sendt på ny. Hertil lægges et håndteringsgebyr på kr. 150 kroner ekskl. moms, der betales til Strandskatt.dk.

3.3 Ønsker Køber ikke at få varen tilsendt på ny jf. pkt. 3.2, bliver håndteringsgebyret på kr. 150 ekskl. moms fratrukket produktets pris i forbindelse med refundering af købesummen.

3.4 Klippekort faktureres – og skal betales – før leveringen af ydelsen på det aftalte antal klip til den aftalte pris. Klippekort gælder 12 mdr. fra første klip. Ubrugte klip refunderes ikke.

4. Leveringsbetingelser

4.1 Strandskatt.dk vælger selv, hvilket forsendelsesfirma, der anvendes til levering af de bestilte produkter. Såfremt Køber har særlige ønsker til et specifikt forsendelsesfirma, skal dette aftales selvstændigt med Strandskatt.dk.

4.2 Strandskatt.dk har intet ansvar for forsinkelse, der skyldes forsendelsesfirmaets forhold, ligesom Køber ikke er berettiget til at hæve købet, som følge af forsinkelse med levering, der skyldes forsendelsesfirmaets forhold.

4.3 Såfremt en forsendelse går til grunde, er Strandskatt.dk dog naturligvis indstillet på at finde en løsning med Køber, der ofte indebærer en omlevering af det fysiske materiale mod et gebyr.

5. Bestillingsprocessen

5.1 Når købet er gennemført på Strandskatt.dks hjemmeside, fremsendt pr. mail eller mundtligt, vil Køber modtage en ordrebekræftelse/faktura via den af Køber oplyste mailadresse.

5.2 Såfremt Køber har købt et produkt, der alene kan tilgås online, vil Køber ligeledes modtage en mail med adgangskode til produktet kort tid efter ordren er gennemført. Dette varer typisk 10 minutter.

5.3 Det er Købers eget ansvar at sikre, at Køber bliver bekendt med fakturaen og at den eventuelle mail, der indeholder adgangskode mv., ikke forsvinder i en SPAM-mappe i Købers mailindbakke.

5.4 Strandskatt.dk står naturligvis til rådighed, hvis Køber oplever problemer med at modtage ovenstående materiale. Køber opfordres da til at kontakte Strandskatt.dk, hvis der opleves problemer.

6. Betaling

6.1 Betaling sker kontant til det af Strandskatt.dk anviste betalingssted.

6.2 Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

6.3 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse.

6.4 Ved yderligere betalingsmisligholdelse er Strandskatt.dk berettiget til at kræve omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved renteloven fastsatte maksimumtakster.

6.5 Alle produkter er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Strandskatt.dk er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse.

7. Kundens annullering

7.1. Aflyser Kunden undervisning; workshops, seminarer og lignende uanset årsag hertil, betales af Kunden et aflysningsgebyr. Aflysningsgebyret beregnes således: Ved aflysning mere end en måned før afholdelse betales 25% af det aftalte vederlag. Ved aflysning mellem en måned og 7 dage før afholdelse betales 50% af det aftalte vederlag. Ved aflysning mindre end 7 dage før afholdelse betales det fulde vederlag.

7.2. Udover ovenstående betaler Kunden ved aflysning for udgifter, der er eller skal afholdes af Strandskatt.dk som direkte følge af undervisningen, og som ikke er refundérbare.

7.3. Pkt. 7.1 og 7.2 finder tilsvarende anvendelse ved Kundens udskydelse af
forløbet.

7.4. Sparring og rådgivningssessioner kan aflyses med 24 timers varsel, hvorefter der findes en ny dato for sessionen.

8. Aflysning af kurser med videre

8.1 Strandskatt.dk forbeholder sig retten til at aflyse workshops, kurser, foredrag og webinars ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser. En sådan aflysning indebærer, at Køber modtager en kreditnota på sit køb hos Strandskatt.dk.

8.2 Strandskatt.dk dækker dog ikke køb af evetuelle ikke-refunderbare flybilletter, hotel-bookinger og andre direkte relaterede udgifter.

9. Strandskatt.dks ansvar

9.1 Strandskatt.dk og dennes samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af det undervisningsmateriale, kursusmateriale, konkrete redskaber eller metoder, som Strandskatt.dk tilvejebringer for Køber.

9.2 Det er Købers eget ansvar at sikre, at brug og implementering af de købte produkter sker på et lovligt grundlag.

10. Reklamationer

10.1. Kundens reklamationer skal være Strandskatt.dk i hænde senest 8 dage efter afslutning.

11. Rettigheder

11.1 Strandskatt.dk indehaver alle rettigheder til alt materiale; modeller, forløb og koncepter med mindre andet er aftalt, trykt som elektronisk, der stilles til rådighed under samarbejdet.

11.2 Materialer må ikke anvendes til andre formål end det, de er købt til.

12. Disclaimer

12.1 Alle ydelser og materialer er baseret på Konni Strandskatts erfaringer og på den viden, hun har tilegnet sig via uddannelse og praktisk erfaring. Alt skal derfor betragtes som inspiration, viden og værktøjer, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

13. Lovvalg og værneting

13.1 Uoverensstemmelser mellem Strandskatt.dk og Køber om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Aalborg og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er revideret pr. 18-01-2021.